Betaal de kosten van het incassobureau of deurwaarder

De kosten van een incassobureau of deurwaarder en deurwaarder kunnen onbetaalbaar zijn. Daarnaast mag de schuldeiser allerlei incassokosten in rekening brengen. Maar moet u deze incassokosten en andere aanmanings- en incassokosten altijd betalen als u zo’n dreigbrief van een incassobureau ontvangt? Wie kan incassokosten innen en bent u in verzuim? Neem dan tijdig contact op met het incassobureau en de deurwaarder. Motiveer uw bezwaren en bij voorkeur in een aangetekende brief. Er is een wet ingevoerd die de invorderingskosten niet meer dan 15 procent mag overschrijden.

Betalingsherinnering en incassobureau of deurwaarder (deurwaarder)

Je weet het. U bent vergeten een rekening te betalen en een herinnering of verzoek te ontvangen. De schuldeiser maakt de bedragen regelmatig over aan een incassobureau of zelfs een deurwaarder. Dat betekent al snel allerlei extra kosten. Denk aan administratiekosten, overige buitengerechtelijke kosten, inschrijfkosten en ga zo maar door. Een klein bedrag kan dus flink oplopen. Welke regels gelden hier. Alles moet altijd betaald worden. Meerdere kostenposten keren regelmatig terug met de incasso.

administratiekosten

In de algemene voorwaarden van de meeste bedrijven staan ​​de administratiekosten die in rekening worden gebracht als u te laat betaalt. Deze teller start meestal als er een herinnering is. De eerste aanmaning is meestal de eerste aanmaning zonder het openstaande bedrag plus administratiekosten. In de regels staat dat zolang de vordering niet is overgedragen aan een incassobureau, u de kosten moet betalen. U kunt overigens altijd bezwaar maken, maar of dit bezwaar gegrond wordt, is een vraag en hangt af van de omstandigheden. Als uw zaak voor de rechter komt, kan de rechter besluiten dat de in rekening gebrachte kosten te hoog zijn en heeft u recht op kostenvermindering.

Buitengerechtelijke incassobureau of deurwaarder

Buitengerechtelijke kosten noemen we in juridische zin ook wel administratiekosten. Kosten geheven zonder tussenkomst van een kantonrechter. Incassobureaukosten beschouwen wij als buitengerechtelijke kosten. De regel is dat het incassobureau geen administratiekosten in rekening mag brengen en dat de kosten redelijk moeten zijn. Redelijk betekent dat de kosten in verhouding moeten staan ​​tot de behoefte. Hier is een tabel waarvan het rapport Voorwerk II heet. Zie voor bedragen het artikel over vaak te hoge incassokosten in de Wet incassokosten WIK. Als het incassobureau de staffel niet volgt, kan de rechter deze corrigeren. U kunt ook zelf bezwaar maken en deze staffel doorgeven aan het bureau.

Incassokosten crediteuren

De schuldeiser kan zelf ook incassokosten in rekening brengen als hij de kosten moet betalen om het geld te krijgen.

Incasso en incassokosten zijn niet verantwoord, wat nu?

Automatische incasso kan naar uw mening ook volledig onterecht zijn. Dan bent u niet aansprakelijk voor buitengerechtelijke kosten. U kunt bezwaar maken en naar de rechter stappen. Als de eiser tegelijkertijd aangeeft de zaak voor de rechter te zullen brengen, is het volkomen onredelijk dat u incassokosten en gerechtskosten moet betalen. De rechter bepaalt dan wat redelijk is en staat dubbele facturering niet toe. Er kan ook een vergoeding van toepassing zijn. Bijvoorbeeld over het opvragen van gegevens bij de Kamer van Koophandel. Houd er rekening mee dat deze kosten slechts € 2,50 zijn bij de KvK. Daarom is een incassobureau dat u veel meer in rekening brengt onredelijk in zijn kosten.

Wie betaalt de gerechtskosten?

In het geval van een gerechtelijke procedure moeten gerechtskosten worden gedekt. Het is aan de rechter om te beslissen of deze kosten op uw rekening komen of vergoed of vergoed worden.

Bezwaar tegen incassokosten

Iedereen die wordt vervolgd door een incassobureau of deurwaarder die het niet eens is met de vordering of de in rekening gebrachte kosten, wordt geadviseerd zo spoedig mogelijk contact op te nemen met het betreffende bureau. Motiveer uw bezwaar en doe dit in een aangetekende brief. Als je wilt betalen maar niet genoeg geld hebt, probeer dan een betalingsregeling te treffen. Niets doen en de zaken op hun beloop laten is een slecht advies.

Hoeveel betaalt een deurwaarder in 2020 en 2021?

Wanneer een deurwaarder moet komen werken, kunnen zij veel kosten in rekening brengen. De kosten van loonbeslag kunnen snel oplopen tot 172 euro:

Besluit tarieven gerechtsdeurwaarders in 2020 en 2021

de officiële handeling van de gerechtsdeurwaarder kosten op 01.01.2020
dagvaarding (dagvaarding) 83,38 euro
uitgifte van titel (vonnis, dwangbevel) € 80,24
verschillende meldingen voor elk artikel 65,96 euro
topservice diverse aanbouwdelen € 70,59
beslag op roerende zaken € 109,66
bijlage behalve voor periodieke betalingen 174,76 euro
periodieke betaling voor arrestatie (geen inning alimentatie) € 124,39
voogdij om alimentatie terug te krijgen €106,23
kaartjes inzamelen voor openbare verkoop 82,50 euro
verbeurdverklaring van roerende goederen openbare verkoop 288,71 euro
gedwongen ontruiming van onroerend goed 215,70 euro

Einde incassokosten betalen

Laat u niet afschrikken door incasso, maar ontdek wat uw juridische mogelijkheden zijn en wat u echt moet betalen. Maak tijdig bezwaar en motiveer uw bezwaar. De vordering kan zowel gerechtvaardigd als onterecht en ongerechtvaardigd zijn. Zorg voor goede juridische hulp als je die nodig hebt, bijvoorbeeld via rechtsbijstand en rechtsbijstandverzekering.

Lees verder