Bereken ontslagvergoeding

Hoe ontslagvergoeding berekenen? De meest gebruikte formule voor het berekenen van de ontslagvergoeding is de rechtbankformule. Als de werkgever en de werknemer verschillende ideeën hebben over de hoogte van de ontslagvergoeding, stappen ze naar de rechtbank, die dan een bepaalde formule hanteert.

Ontslag in onderling overleg

Vaak wordt een ontslagzaak tussen de werkgever en de werknemer beslecht zonder tussenkomst van een rechtbank. Dit is een geval van ontslag in onderling overleg. Het is niet verplicht om bij het bepalen van de hoogte van de ontslagvergoeding gebruik te maken van de rechtbankformule, maar het is gebruikelijk.

Wanneer heeft u recht op een ontslagvergoeding?

U heeft niet in alle gevallen recht op een ontslagvergoeding. Situaties waarin je weinig kans van slagen hebt met een ontslagvergoeding zijn:

Situaties waarin u waarschijnlijk succesvol een ontslagvergoeding van uw werkgever zult ontvangen, zijn onder meer:

Handelingen toe te rekenen aan de werkgever

Als een werkgever een werknemer zonder geldige reden ontslaat, kan de werknemer actie ondernemen. Het ontslag kan dan worden aangevochten bij de rechtbank. Als het handelen van de werkgever fout is, is de kans groot dat u een ontslagvergoeding ontvangt.

Ook als de werkgever het de werknemer onmogelijk heeft gemaakt zijn volwaardige arbeid voort te zetten, kan de rechtbank de arbeidsovereenkomst van de werknemer beëindigen. Gelijktijdig met de indiening van het verzoek tot beëindiging van de arbeidsverhouding dient tevens een vordering tot schadevergoeding op grond van verwijtbaar gedrag van de werkgever te worden ingediend.

Veranderingen in het bedrijf

Aangezien het bedrijf fysiek naar een ander gebied verhuist, kan het voor een werknemer erg moeilijk worden om van huis naar werk te reizen, en verhuizen is niet altijd een optie. Soms neemt deze reis onevenredig veel tijd in beslag, of krijgt de medewerker plotseling te maken met hoge reiskosten. Daarna is beëindiging van de arbeidsovereenkomst mogelijk, waardoor de werknemer ook een redelijke vergoeding kan krijgen.

Wat is de formule van het circuit?

Een andere naam voor de circuit court-formule is de ABC-formule. De formule bestaat uit drie delen die met elkaar worden vermenigvuldigd. De formule van de rechtbank bestaat uit de volgende drie onderdelen:

Aantal gewogen arbeidsjaren (A)

Niet alle dienstjaren tellen even zwaar mee in de berekening. Hoe langer men ergens heeft gewerkt en hoe ouder men is, hoe zwaarder de dienstjaren worden geteld. De volgende indeling in arbeidsjaren en leeftijd wordt gebruikt:

Maandelijkse vergoeding (B)

De maandsalariscomponent in de kantonrechtersformule verwijst naar het bruto maandsalaris. Ook voeg je vaste toeslagen toe, zoals overwerktoeslag en loondoorbetaling. Berekeningen moeten ook de dertiende maand en vakantiegeld bevatten. Variabele componenten van het brutoloon worden niet in aanmerking genomen, tenzij deze structureel van aard zijn.

Correctiefactor (C)

Bij het bepalen van de correctiefactor wordt rekening gehouden met de situatie tussen werkgever en werknemer. In eerste instantie is de correctiefactor ingesteld op 1, wat een neutrale situatie is. Als het ontslag verband houdt met de werkgever, kan de correctiefactor worden verhoogd in het voordeel van de werknemer. Als de werkgever niets kan worden aangerekend (gedwongen reorganisatie) of als de werkgever kan aantonen dat het moeilijk is om de financiële vergoeding te betalen, kan de correctiefactor worden verlaagd in het voordeel van de werkgever.

Wanneer kan de correctiefactor toenemen?

Wanneer kan de correctiefactor afnemen?

Bereken ontslagvergoeding

Op verschillende websites kunt u de hoogte van de ontslagvergoeding berekenen. U kunt de meeste gegevens invoeren, behalve de correctiefactor. De correctiefactor wordt bepaald door de rechtbank en is geheel afhankelijk van de situatie van werkgever en werknemer. Door de hoogte van deze factor kan het resultaat van de berekening van de ontslagvergoeding sterk variëren. Om een ​​nauwkeuriger beeld te krijgen van de hoogte van de vergoeding, kunt u een deskundige op het gebied van arbeidsrecht inschakelen.€