Belastingverhoging, wat betekent het voor mij?

Een belastingverhoging is een verhoging van de vaste lasten voor de burgers van een land. Deze belastingverhoging wordt bepaald door de overheid. Vaak gaat het om bezuinigingen. In Nederland geeft de overheid ruim € 20 miljard (2014) meer uit dan ze jaarlijks ontvangt. Er moet bezuinigd worden. Enerzijds zal de overheid minder moeten uitgeven. Aan de andere kant is de belastingdruk voor burgers toegenomen.

Wat is een belastingverhoging?

Iedereen heeft vaste lasten: huur, hypotheek, energiekosten, waterkosten, verzekeringskosten, kosten kinderopvang en voedselvoorziening. Daarnaast kunnen er extra kosten zijn zoals auto’s, reiskosten, schoolkosten etc. Ook betalen wij belasting: iedereen die inkomsten uit werk of een uitkering heeft, betaalt rente aan de Belastingdienst. Het kan ook worden berekend als een vaste kost: het kan niet worden vermeden. Het verhogen van de belastingdruk betekent meer betalen en dus minder aan de finish blijven.

Kortingen vanaf 2014

Elk jaar wordt er iets bezuinigd, tot 2015 wordt 18 miljard euro bezuinigd. In het regeerakkoord van 2012 stond dat er nog eens 16 miljard euro bezuinigd moest worden. Vanaf 2014 wordt er nog eens 6 miljard afgebouwd. Om in 2017 een goed begrotingsevenwicht te bereiken, moet in de periode 2012-2017 20 miljard euro worden bespaard. Maar liefst 25 miljard zou moeten worden gesneden om tot 0 tekort te komen.

Van de 6 miljard extra bezuinigingen zou 3 miljard van de overheid komen: zij hoeven minder uit te geven. De overige 3 miljard aan extra bezuinigingen gaan ten koste van de burger. Gemiddeld zou elke bewoner ongeveer 180 euro moeten inleveren.

Nederland zit zwaar in de schulden

Extra bezuinigingen kunnen Nederland niet uit de schulden helpen. De verwachting is dat de staatsschuld in 2017 zal oplopen tot ruim 500 miljard euro. Omgerekend is dat zo’n 30.000 euro per inwoner. Stel je voor dat we deze schulden hadden. Ongehoord! Maar de overheid doet het zonder een ooglid te knipperen.

We leven boven onze stand

Nu valt er iets te zeggen voor sommige van deze schulden. Nederlanders hebben jarenlang ver boven hun stand geleefd. De uitkeringen waren hoog, de gezondheidszorg goed, de belastingen laag. In vergelijking met andere landen was Nederland een verzorgingsstaat, een belastingparadijs en een land dat gratis geld verstrekt. Er werd enorm veel geld verspild aan onder meer asielzoekers en buitenlandse uitkeringen, mensen bleven veel te lang doorbetalen en de uitkeringen waren hoog. Het is ook door verschillende landen misbruikt. Quota zijn nog steeds onderhevig aan fraude door buitenlandse personen. Daarnaast is er te veel geld uitgegeven aan onder meer salarissen en toelagen voor bankdirecteuren en functionarissen. Ook de zorgfraude heeft veel geld gekost.

Wat betekent de belastingverhoging voor mij?

Als er belastingverhogingen worden ingevoerd, merkt iedereen dat in de portemonnee. Het kabinet hoopt hiermee de staatsschuld te verminderen. Maar de vraag is of het ook daadwerkelijk wordt gerealiseerd: consumenten zullen door belastingverhogingen minder uitgeven. Bijna de helft van de overheidsinkomsten komt van consumenten. De rest wordt verdiend met export.

Krijgt u binnenkort te maken met een belastingverhoging? De overheid probeert de belastingverhoging eerlijk te verdelen, zodat lage inkomens meestal gespaard blijven en hoge inkomens meer offers moeten brengen. Maar dat is gevaarlijk, want als hoogverdieners te veel moeten opgeven, wordt het steeds aantrekkelijker om minder te verdienen. Het huidige kabinet Rutte 2 is van plan om het middeninkomen te vullen. Het CDA is het daar niet mee eens: het middeninkomen is de ruggengraat van Nederland. Door deze problemen op te lossen met belastingverhogingen zal Nederland nog dieper zinken. De uitkeringen mogen niet worden verhoogd, maar moeten hetzelfde blijven om de baan aantrekkelijker te maken.

In 2013 en 2014 betaalt het gezin gemiddeld 750 euro meer per jaar. Het kan oplopen tot 1000 euro per jaar. Dit bedrag is het gevolg van een verlaging van de hypotheekrenteaftrek, een verhoging van de huur en minder huurtoeslag, minder zorgtoeslag, kinderbijslag, pensioensparen, een verhoging van de btw, een verhoging van de accijns op brandstof, alcohol, zachte dranken en tabak en in 2013 een stijging van de eerste in de fiscale categorie.

In 2012 kwam het kabinet met een regeerakkoord. Het legde plannen uit voor de volgende bijeenroeping van het kabinet. Op Prinsjesdag 2013 werden de plannen uiteengezet en toegelicht. Maar zelfs die plannen kunnen nog worden gewijzigd. Als de Tweede Kamer het wetsvoorstel goedkeurt, gaat het naar de Eerste Kamer. De Eerste Kamer onderzoekt of het wetsontwerp in overeenstemming is met andere bestaande wetten en of het afdwingbaar is. De eerste kamer kan het wetsvoorstel vervolgens afwijzen of goedkeuren. Daarna zijn wijzigingen niet meer mogelijk.€