Bedrijf: verschillende soorten kosten

De totale kosten van een bedrijf kunnen worden onderverdeeld in verschillende kostencategorieën. Ze bestaan ​​uit de kosten van de productiemiddelen. Zo kan uit de analyse blijken welke soorten kosten het grootste deel van de totale kosten uitmaken. Dit kan van belang zijn voor kostenbeheersing.

Kostencategorieën

Grondkosten

Deze kosten zijn afhankelijk van het soort bedrijf. De grond kan worden bewerkt, maar er zijn ook bedrijven die de grond alleen als bedrijfsruimte gebruiken. Dat laatste geldt voor de meeste bedrijven. Land, als handelsplaats, wordt ook beschouwd als een eeuwig productiemiddel, omdat de waarde ervan nauwelijks vermindert. Hierdoor vindt er geen afschrijving plaats. En er zijn alleen rentekosten.

Kosten van grondstoffen en verbruiksgoederen

Deze kosten bestaan ​​uit de aankoopprijs, rentekosten en voorraadkosten. De aankoopprijs is inclusief de aankoopwaarde plus directe aankoopkosten.

Operatie kosten

Arbeidskost

Deze kosten worden ook wel loonkosten genoemd en bestaan ​​uit loon, sociale lasten, vakantiegeld en overige personeelskosten die door de werkgever worden betaald. Bijvoorbeeld opleidingskosten en aanvullende pensioenen.

Er zijn verschillende manieren om de salarissen van werknemers te betalen:

Arbeidskosten kunnen een zeer groot deel van de totale kosten uitmaken, het is dus belangrijk dat deze kosten zoveel mogelijk onder controle worden gehouden. Dit kan op de volgende manieren:

Kosten van diensten van derden

Vaak wordt een deel van het werk uitbesteed aan een extern bedrijf dat gespecialiseerd is in het betreffende werk. Deze bedrijven kunnen het werk meestal voor minder doen. Bedrijven die veel worden geworven zijn onder meer transportbedrijven, verzekeringsmaatschappijen, accountants, energieleveranciers en adviseurs. De kosten van diensten van derden bestaan ​​dus uit de bedragen die aan gecontracteerde bedrijven worden betaald.

Belastingen

Er zijn drie verschillende soorten belastingen:

  1. Belasting op goederen en diensten
  2. inkomstenbelasting
  3. Omzetbelasting of belasting over de toegevoegde waarde

Goederen- en dienstenbelastingen verhogen altijd de kosten. Het maakt goederen en diensten duurder. Voorbeelden zijn grondbelasting, toeristenbelasting, invoerrechten, accijnzen, onroerende voorheffing en motorrijtuigenbelasting.

Over de nettowinst van de onderneming wordt inkomstenbelasting geheven. Het verhoogt de kosten niet omdat het alleen de winstverdeling beïnvloedt en niet het volume.

Omzetbelasting (btw) verhoogt ook niet de eigendomskosten voor de meeste bedrijven. Dit bedrag is gebaseerd op de bruto-omzet van het bedrijf.

Kapitaaluitgaven

Kosten van duurzame productiemiddelen

Duurzame productiemiddelen worden ook wel vaste activa genoemd. Dit zijn middelen die langer meegaan dan één productieproces. De kosten bestaan ​​uit afschrijvingskosten, rentekosten en bijkomende kosten zoals onderhoud, verzekering en brandstofkosten.

Rente of rentelasten

Rente of rentekosten zijn gerelateerd aan andere soorten kosten. Ze treden op wanneer kapitaal in beslag wordt genomen. Bijvoorbeeld een computer kopen, maar ook aandelen kopen.€