Bankdeposito en pand

Banken eisen onderpand (deposito of pandrecht) in geval van niet-betaling of vertraging van rente- en aflossingsverplichtingen. Maar wat is een borg precies? Wat betekent verhaalsrecht? Wat is het verschil tussen een bezwaring en een fiduciaire eigendomsoverdracht? En hoe vindt de inschrijving van de eigendomsakte plaats? Wat betekent hypotheekopzegging of hypotheekregistratie? Wat zijn de retentierechten, tenuitvoerlegging of overdracht? Vragen over bankieren, storten en verpanden in het vraag- en antwoordformulier.

Wat houdt beveiliging precies in?

Borg

In het geval van niet-betaling of vertraging van de rente op leningen en terugbetalingsverplichtingen, eisen banken onderpand om het regresrecht (invordering) te verkrijgen, met voorrang op andere crediteuren.

Borgtocht

Een borgstelling is een overeenkomst waarbij een derde, de borgsteller, zich namens de bank verbindt de verplichtingen na te komen van de persoon die kredieten of leningen heeft opgenomen, indien hij daartoe niet meer in staat of niet kan. Ouders kunnen hun kind bijvoorbeeld veilig houden.

Wat betekent verhaalsrecht?

Ouders kunnen bijvoorbeeld garant staan ​​voor leningen van hun kinderen. Als het kind zijn verplichtingen jegens de bank niet of niet op tijd nakomt, kan de bank de ouders aansprakelijk stellen voor het bedrag dat zij hebben gegarandeerd. Zodra ouders deze schuld hebben betaald, hebben ze het wettelijke recht om hun kind aan te klagen voor het bedrag dat ze hebben betaald. Dit heet het regresrecht.

Als vrienden of familie je vragen om een ​​garantie te geven, onthoud dan altijd dat de bank je kan laten betalen!

Wat is een retentierecht – retentierecht – onmiddellijke tenuitvoerlegging?

Het pandrecht is het recht om roerende zaken van een andere partij (waaronder schilderijen, antiek, postzegels, waardepapieren) te innen met voorrang op andere schuldeisers.

pandgever

Als u bijvoorbeeld – zoals dat heet – een waardevol schilderij verpandt voor een lening bij de bank, dan bent u hypotheekgever.

pandhouder

Degene aan wie het pand (schilderij) is gegeven, wordt de pandhouder genoemd, in dit geval de bank. Hierbij is het essentieel dat de roerende zaken in het bezit komen van de pandhouder. Een derde kan ook kredieten of leningen van een ander verpanden (bijvoorbeeld ouders aan hun kind). De pandhouder heeft drie rechten:

Wat houdt een vertrouwensoverdracht in?

Het is vergelijkbaar met een pandrecht, met het grote verschil dat de persoon die het pandrecht verleent, het recht behoudt (zelf) om het verpande roerend goed te behouden (in tegenstelling tot een pandrecht zoals hierboven beschreven). Een fiduciaire eigendomsoverdracht wordt beschouwd als een zekerheid of borgstelling wanneer om praktische redenen het pandrecht niet kan worden gegeven, of met andere woorden, de hypotheekgever zelf het roerend goed moet blijven gebruiken.

Koopt u bijvoorbeeld een auto van de zaak of een auto met een lening, dan geeft u deze niet als onderpand aan de bank, omdat u dan niet meer in deze auto kunt rijden of de automaat kunt gebruiken. Om dit probleem op te lossen, draagt ​​u het onroerend goed over aan de bank als curator. De bank is dan juridisch eigenaar van de roerende zaken. Maar de goederen blijven in gebruik bij degene die leningen heeft aangegaan om deze roerende zaak te kunnen kopen.

Hoe werkt een titeloverdrachtregistratie?

Een akte van eigendomsoverdracht wordt meestal geregistreerd als bewijs van de datum van eigendomsoverdracht. Dit is van belang bij een fiduciaire overdracht, omdat de borg (degene die de lening heeft aangegaan) de eigendom van de roerende goederen blijft behouden en dus de mogelijkheid heeft om de onroerende zaak meerdere keren te gebruiken (andere leningen, enz.). De oudere wet heeft echter voorrang. Om dit te bewijzen of te bewijzen, wordt de overdracht van fiduciair eigendom vastgelegd.

Bij een pandrecht speelt dit geen rol, aangezien de pandgever verplicht is de roerende zaken af ​​te leveren. Het probleem met overdrachten van fiduciaire titels is dat de roerend goed (garant) het onroerend goed aan derden kan verkopen. Wanneer de koper het (te goeder trouw) koopt, verliest de bank haar eigendom.

Wat betekent hypotheekregistratie en -vrijgave?

Hypotheekregistratie

De bank leende geld om een ​​huis te kopen en nam een ​​hypotheek op het huis. Dan bent u de hypotheekverstrekker en de bank de hypotheekhouder, ook wel: de bank regelt de hypotheekregistratie. De bank heeft dan het recht om haar vordering in rangorde van andere schuldeisers op de woning te innen. Ook is het mogelijk om een ​​hypotheek te nemen op in het scheepsregister ingeschreven schepen en op vliegtuigen.

Uitsluiting

Hypotheekaktes moeten altijd bij een notaris worden opgemaakt. Als de lening voor de woning is afgelost, kan de woninghypotheek (hypotheekregistratie) worden opgezegd. Dit heet opzeggen.

Wat betekent Cedar en wanneer wordt het gebruikt?

Vaak verlangt de bank dat het leven van de hypotheeknemer vóór een bepaalde datum verzekerd is tegen het risico van overlijden. In dat geval krijgt de bank vaak rechten op grond van deze verzekeringsovereenkomst. Daarna gaat het verzekerde bedrag naar de bank. Dit betekent dat de bank het recht krijgt om eerst haar vordering (lening) terug te betalen.

Als de hypotheek is gebaseerd op een gemengde verzekering, verleent de bank altijd rechten uit deze verzekering, aangezien de verzekering in dit geval dient om de lening terug te betalen.

Lees verder