Anw-vergoeding ABP stopt in 2018: gevolgen

Nabestaanden van deelnemers aan pensioenfondsen van het ABP konden onder voorwaarden aanspraak maken op de Anw-uitkering tot 2018. Dit is een tegemoetkoming voor wie geen of slechts een gedeeltelijke Anw-uitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet (Anw) ontvangt. Voor nabestaanden van ABP-gepensioneerden die zijn overleden na 31 januari 2018 is deze Anw-vergoeding komen te vervallen. Particulieren kunnen zich verzekeren tegen Anw-tekort, maar dit is niet in alle gevallen mogelijk. Dit kan financiële schade veroorzaken voor de nabestaanden.

Verlopen Anw-vergoeding ABP

Wat is een Anw-vergoeding?

Als u overlijdt terwijl u AOW ontvangt, hebben uw nabestaanden (partners en/of kinderen) in de toekomst recht op een wettelijke uitkering van de overheid. Dit staat in de Algemene Nabestaandenwet (Anw). Als u overlijdt voordat u recht heeft op een AOW-uitkering, krijgen uw nabestaanden mogelijk geen of slechts een deel van de Anw-uitkering. Dan zijn er situaties waarin het nabestaandenpensioen wordt aangevuld door een pensioenfonds. Deze wordt
en compensatie
genaamd. Om een ​​dergelijke regeling aan te vragen, kunt u zich meestal op vrijwillige basis verzekeren. Sommige pensioenfondsen eisen hun handelen niet.

Wie heeft/had recht op nabestaandenpensioen en Anw-uitkering?

De hoogte van het nabestaandenpensioen dat uw nabestaanden ontvangen, hangt af van verschillende factoren, zoals uw leeftijd op het moment van overlijden, of u eerder getrouwd was en of u op het moment van uw overlijden nog pensioen opbouwde. Het bedrag dat wordt uitbetaald kan variëren van enkele tientallen tot honderden euro’s per maand. Anw-compensatie gold tot 2018 in ieder geval als u op het moment van uw overlijden nog pensioen opbouwde of al met pensioen was en uw nabestaanden op dat moment geen of minder dan 75% aanspraak hadden op Anw. De compensatie zou ook kunnen gelden voor degenen die de AOW-leeftijd al hadden bereikt, maar niet de volledige AOW-uitkering ontvingen.

Er zijn ook situaties waarin het nabestaandenpensioen via het pensioenfonds helemaal geen recht heeft op een nabestaandenpensioen. Dit geldt als u pas bent getrouwd na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd, als u ongehuwd samenwoont maar dit niet bij het pensioenfonds hebt gemeld of als u uw pensioen heeft overgedragen. Als u pensioen heeft opgebouwd bij meerdere pensioenfondsen en een deel daarvan heeft overgedragen aan een andere uitvoerder, is het belangrijk dat uw partner hiervan op de hoogte is.

ABP zegt Anw-vergoeding per 1 januari 2018 op

Pensioenfonds ABP betaalde tot 2018 ook Anw-vergoedingen aan nabestaanden. ABP is het grootste pensioenfonds van Nederland (2018). Met name ambtenaren en mensen die werkzaam zijn in het onderwijs doen eraan mee. In oktober 2017 maakte ABP bekend dat de eerder betaalde Anw-compensatie in 2018 zou eindigen. Dit was vooral een klap voor mensen die op dat moment ernstig ziek waren en financiële verliezen leden voor hun familieleden. De regeling blijft bestaan ​​voor nabestaanden van mensen die zijn overleden vóór 31 januari 2018 (voorheen 31 december 2017). DZB heeft aangegeven dat werkgeversorganisaties op zoek zijn naar een oplossing voor het vraagstuk van verlopen compensatie. Voor vragen worden deelnemers aan pensioenfondsen doorverwezen naar hun werkgever. Het is ook aan te raden om een ​​individuele verzekering af te sluiten. Voor mensen die nu ernstig ziek zijn, is dit echter vaak geen optie. Daarom heeft het ABP een respijtregeling aangekondigd.

Gevolgen voor de nabestaanden

De afschaffing van de Anw-uitkering per 1 januari 2018 kan ernstige financiële gevolgen hebben voor nabestaanden. In het ergste geval ontstaat er een gat van enkele honderden euro’s. Als gevolg hiervan kunnen zelfs mensen welvaart ontvangen. Je kunt ervoor kiezen om je er individueel voor te verzekeren, maar verzekeraars zoals Loyalis accepteren meestal geen mensen die op dat moment al ernstig ziek zijn. Om mensen die niet door dit risico worden getroffen meer tijd te geven om een ​​individuele afspraak te maken, is de deadline met een maand uitgesteld. Oorspronkelijk zou de Anw-uitkering komen te vervallen voor nabestaanden van mensen die voor 1 januari 2018 zijn overleden, maar dit is 1 februari 2018 geworden.

De afschaffing van de Anw-vergoeding is onderdeel van een grote wijziging in de DzBP-regeling. Het bevat ook enkele positieve veranderingen voor leden. Zo worden het partnerpensioen en het wezenpensioen aanzienlijk verbeterd. Ook het partnerpensioen voor het nieuwe sparen wordt volledig gedekt door het kapitaal. De vakbonden hebben toegezegd om in cao’s per sector semi-collectieve verzekeringen af ​​te spreken, zodat iedereen de mogelijkheid heeft om het risico zonder medische selectie en tegen een betaalbare premie af te dekken.

Radar op 8 januari 2018

In de aflevering van ConsumentenRadar van maandag 8 januari 2018 staat een bericht over het stopzetten van de ABP Anw-vergoeding. In deze brief stelt ABP-voorzitter Corien Wortmann-Kool dat de huidige regeling te complex is geworden en moet worden aangepast. Dit gebeurde in overleg met de sociale partners. De clementieregeling wordt op individuele basis toegepast. Mensen die al ernstig ziek zijn en zich daardoor niet meer kunnen verzekeren, kunnen op de website van het ABP een formulier invullen om te informeren naar een eventuele vrijstelling. Wortmann-Kool verontschuldigde zich ook voor de late communicatie over de koerswijziging.€