ANW hiaat en hoogte ANW 2020 en 2021

Het ANW-volume zal in 2020 en 2021 tegenvallen door het ANW-gat. Iedereen heeft in principe recht op een nabestaandenuitkering bij overlijden van een Anw-partner als hij onder de AOW-leeftijd is en een relatief laag inkomen heeft. De Anw gaat dan over naar de AOW. Er kunnen ANW-tekorten of -tekorten ontstaan, waardoor u minder uitkering krijgt. Kijk dus hoeveel nabestaandenpensioen u in de toekomst kunt krijgen met de invoering van de kostendelende norm en hoe u uw inkomen kunt aanvullen. Let op de ANW-voorwaarden. De ANW-vergoeding is weg.

ANW 2020 en 2021, inhoud

Anw als nabestaandenpensioen

Anw is geen nabestaandenpensioen, maar een partnerpensioen en nabestaandenuitkering op grond van de Algemene Nabestaandenwet ANW. De uitvoering van de ANW is in handen van Sociale Verzekeringsbank SVB. De hoogte van de uitkering en of u ervoor in aanmerking komt, hangt af van verschillende factoren. De Anw-uitkering is een inkomensafhankelijke uitkering, waarvan de hoogte door een leemte of tekort in de Anw behoorlijk onbevredigend kan zijn.

ANW-gat of ANW-gat

Het Anw-hiaat is het verschil in inkomen tussen het wettelijk maximumbedrag en het bedrag dat u daadwerkelijk krijgt. Dit verschil of gat kan optreden:

Wie heeft er recht op een Anw-uitkering, voorwaarden

Anw is een volksverzekering op basis van de Algemene Weduwen- en Wezenwet. Als uw partner op het moment van overlijden verzekerd was voor de Anw en u bent jonger dan 66 jaar en vier maanden (in 2020 en 2021), dan heeft u recht op Anw als:

De ANW maakt geen onderscheid tussen gehuwden, samenwonende partners of geregistreerde partners. Ook zij die gescheiden zijn maar financieel afhankelijk zijn van de overledene kunnen de uitkering aanvragen. U kunt ook in aanmerking komen als u samenwoont met een broer of zus.

Wanneer stopt de Anw-uitkering?

De Anw-uitkering stopt in de volgende gevallen:

Het is direct duidelijk dat jongere partners niet in aanmerking komen voor ANW. De uitzondering zijn de houders van politieke functies. In dit verband wordt de Algemene Pensioenwet voor politieke ambtsdragers Appa aangepast.

Anw bedrag, bedragen

Als er geen kinderen zijn, bedraagt ​​het nabestaandenpensioen maximaal 70% van het minimumloon. Voor de eerstgenoemde geldt hetzelfde maximum, mits dit nabestaandenpensioen nooit hoger kan zijn dan de aan u toegekende alimentatie. Als er kinderen onder de 18 jaar zijn, bedraagt ​​de Anw-uitkering maximaal 90% van het minimumloon. Het maximale bedrag wordt altijd gegeven, omdat het bedrag lager kan zijn als er bijvoorbeeld sprake is van eigen inkomen uit werk, VUT of VUT. Bij het bepalen of u recht heeft op een uitkering, telt het inkomen uit arbeid niet volledig mee. De vrijstelling is 50% van het bruto minimuminkomen plus 1/3 van het inkomen daarboven. Bijkomend nabestaandenpensioen, lijfrente, schenkingen, vermogen en alimentatie worden niet meegerekend. Daarom is er een inkomenstoets en geen vermogenstoets.

ANW en kostendelingsnorm voor 2020 en 2021

Valt u onder de kostendelingsnorm, dan betekent dit een verlaging van uw Anw-uitkering van 55% in januari 2018 naar 50% in 2019:

Anw berekenen als u andere inkomsten heeft

Als u andere inkomsten heeft, wordt uw nabestaandenuitkering Anw in mindering gebracht, behalve:

Afrekeningen met overige inkomsten zijn als volgt. De eerste € 826,80 (in 2020) van uw inkomen is voor u en wordt niet afgetrokken van de maximale Anw. Tweederde van uw inkomen boven € 826,80 wordt in mindering gebracht op de nabestaandenuitkering. Verdient u meer dan € 2.672,54 per maand, dan vervalt de Anw-toeslag.

rekenvoorbeeld ANW en overige inkomsten

Stel je hebt een inkomen van 1000 euro per maand. Dan is € 826,80 vrijgesteld van deze uitkering en wordt tweederde van € 173,20 afgetrokken van de Anw-uitkering.

Anw-tekortverzekering afsluiten

De huidige ANW is een tijdelijke regeling die naar verwachting zorgvuldig zal worden aangepast. Daarom is het goed om je te verzekeren. Gezamenlijk of individueel. Deze verzekering keert bij overlijden maximaal uit dan de wettelijke Anw, ongeacht of u aan alle wettelijke Anw-voorwaarden voldoet. U kunt de premie die u betaalt als lijfrentepremie niet meer aftrekken als u de verzekering zelf afsluit (Hoge Raad), maar wel als u dit collectief via een werkgever doet.

Sluit een overlijdensrisicoverzekering af

U kunt ook voor elk leven een overlijdensrisicoverzekering afsluiten. Zo heb je geen last van het ANW-gat. Zie voor meer informatie: goedkoopste levensverzekering, overlijdensrisicoverzekering.

Anw-compensatie voor ABP 2020 en 2021

De Anw-uitkering die het ABP verleent aan nabestaanden die na overlijden geen of slechts een deel van de Anw-aanspraak hebben, eindigt op 1 mei 2018. Verlenging van drie maanden t.o.v. eerstgenoemde datum 31 januari 2018 nieuwe zaken. Het ABP zegt dat dit het nabestaandenpensioen zal verbeteren, maar voor degenen die na die datum geen recht meer hebben op een Anw-uitkering, zal het er weinig of niets mee te maken hebben.

Anw bedrag, bedragen vanaf 1 januari 2020

De maximale bedragen vanaf 1 januari 2020 zijn als volgt:

Hoogte Anw- en vakantietoeslag, maximumbedrag in januari 2020:

Betaling Bruto per maand Bruto verlofvergoeding per maand
Maximale nabestaandenuitkering 1247,88 euro 87,39 euro
Wezenuitkering tot 10 jaar 411,15 euro € 27,96
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar €608,03 € 41,95
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar €804,90 € 55,93

Anw bedrag, bedragen vanaf 1 juli 2020

De maximale bedragen vanaf 1 juli 2020 zijn als volgt:

Hoogte Anw- en vakantietoeslag, maximumbedrag in juli 2020:

Betaling Bruto per maand Bruto verlofvergoeding per maand
Maximale nabestaandenuitkering 1261,33 euro 84,61 euro
Wezenuitkering tot 10 jaar 411,45 euro € 27,08
Wezenuitkering van 10 tot 16 jaar 614,48 euro ]€ 40,61
Wezenuitkering van 16 tot 21/27 jaar 813,51 euro € 54,15

Betaaldagen ANW 2020 en 2021

Anw wordt in 2020 op de volgende betaaldagen aan u overgemaakt:

Sleuf ANW sleuf en hoogte ANW

Het kan zijn dat de ANW na het overlijden in zijn huidige vorm zijn beste tijd heeft gehad. Als gevolg van bezuinigingen zullen de besparingen van de overheid verder afnemen. Als het om pensionering of prepensionering gaat, doet u er goed aan om uzelf te verzekeren en een goede koopsompolis of lijfrente af te sluiten. Zet je eigen stappen en zorg dat je later niet onnodig afhankelijk wordt van anderen. Elimineer ANW-hiaat of ANW-hiaat.€