Aflossen en opzeggen studieschuld DUO

In dit artikel: Aflossing studieschuld DUO (voorheen IB Groep) en Opheffing studieschuld. Bijna de helft van alle studenten leent geld bij DUO. Daardoor is de gemiddelde studieschuld 15.000 euro. Maar in andere gevallen kan een student door ziekte of handicap zijn studie niet afronden en heeft hij daardoor een grote studieschuld.

Er zijn verschillende soorten studiefinanciering, namelijk:

Basisbeurs

Iedere student die in aanmerking komt voor studiefinanciering ontvangt een basisbeurs. Een thuiswonende jongere krijgt minder dan een op kamers wonende jongere.

OV-chipkaart

Een jongere die recht heeft op een basisbeurs krijgt een OV-chipkaart waarmee hij gratis met het openbaar vervoer kan reizen. Hij moet een week- of weekendkaart kiezen.

Aanvullende beurs

De IB-Groep gaat ervan uit dat de aanbieders meewerken aan de dekking van de studiekosten. Als het inkomen van de ouders te laag is, heeft studnet recht op een extra uitkering.

Lening

Het bedrag kan ook tegen een lage rente worden geleend bij DUO.

Aflossing studieschuld

Sommige vormen van studiefinanciering moeten worden terugbetaald. Dit geldt voor de volgende gevallen.

Compensatie prestatiebeurs

Als de jongere niet binnen tien jaar een diploma heeft behaald, vervalt de zogenaamde “diplomatermijn”. Als de jongere binnen tien jaar een diploma haalt, wordt de basisbeurs (en OV-chipkaart) omgezet in een gift.

De lening terugbetalen

Als de jongere een lening van DUO heeft afgesloten ter aanvulling van zijn beurs, moet deze lening worden terugbetaald. Dit geldt ook als de jongere de lening heeft afgesloten nadat de prestatiebeurs is afgelopen.

Studieschuld afbetalen

De jongere moet twee jaar na het einde van de studie beginnen met aflossen. Hij moet minimaal 1/180 van de studieschuld + rente per maand terugbetalen. Een jongere heeft 15 jaar de tijd om zijn studieschuld af te betalen. Een hogere aflossing mag natuurlijk altijd.

Als een jongere een studieschuld van 10.000 euro heeft, moet hij die binnen 15 jaar afbetalen. Dit komt overeen met 666,67 euro per jaar en 55,56 euro per maand.

Vermogensmeting / Inkomen te laag

Als een jongere van mening is dat hij niet genoeg inkomen heeft om zijn studieschuld af te betalen, kan hij de IB-Groep om een ​​beoordeling van de draagkracht vragen. DUO kijkt vervolgens naar de financiële situatie van de jongere en stelt het haalbare aflossingsbedrag vast.

Schuldenregeling DUO

Schulden die na 17 jaar nog openstaan, worden kwijtgescholden. Deze vrijstelling is voor oud-studenten met een te laag inkomen om hun volledige studieschuld af te lossen.

Studieschuld kwijtschelding bij arbeidsongeschiktheid

Een jongere die tijdens zijn studie voor minimaal 80% arbeidsongeschikt is, heeft het recht om kwijtschelding van de studieschuld aan te vragen. Bewijs moet dan met de aanvraag worden meegestuurd.€